Witamy na stronie internetowej naszej szkolnej biblioteki. Znajdziecie tutaj mnóstwo informacji dotyczących naszej działalności,
informacje o lekturach i interesujących książkach, różne ciekawostki czytelnicze, fotografie oraz wiele, wiele innych.
Zapraszamy.

♦ Regulamin biblioteki, czytelni oraz ICIM

Regulamin biblioteki

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie                        i pracownicy szkoły.
 • Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki      i godzinami otwarcia.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Czytelnicy zobowiązani są o dbałość o wypożyczone materiały.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 • Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed ukończeniem roku szkolnego. 
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 • W bibliotece obowiązuje CISZA.
 • Biblioteka szkolna prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną: wycieczki edukacyjne, spotkania i imprezy czytelnicze.
 • Biblioteka szkolna prowadzi działania promujące czytelnictwo oraz indywidualne zainteresowania uczniów: poradnictwo w wyborach czytelniczych, pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad.
 • Biblioteka szkolna  współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz Biblioteką Publiczną (udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, zgłaszania propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, współudział w organizacji imprez szkolnych, organizowanie imprez w środowisku lokalnym, wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, przedszkolakom, udział w spotkaniach z pisarzami, udział w konkursach poetyckich       i plastycznych).
 • Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania                               i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektownego posługiwania się technologią informacyjną (wzbogacanie zbiorów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne.

 Regulamin Czytelni

 • Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.                                               
 • Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia i odzieży wierzchniej do czytelni
 • Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 • Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 • Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu czytelni mogą być wyproszeni z czytelni.
 • Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty,             z których korzysta.
Regulamin ICIM

 • Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 • Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu.
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 • W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 • NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na twardym dysku.
 • NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (włączać    i rozłączać kabli zasilających).
 • Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego                           i oprogramowania odpowiada użytkownik